ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с

обява / покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

Обява за получаване на оферти: Транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъци, получени от хуманната медицина, свързани с дейността на МБАЛ“Проф.д-р Параскев Стоянов“-АД-ЛОВЕЧ

 

 

ПРОЦЕДУРА: Събиране на оферти с обява – ID 9099481

 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД – ЛОВЕЧ”

 

Информация за обявата в АОП

 

1. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 11.06.2020

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 11.06.2020

 

3. Документация към обява, Образци, ЕЕДОП - дата на публикуване 11.06.2020

4. Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване 10.07.2020

 

ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9095981 / 23.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява - - „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив  на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „З“  на сградата на МБАЛ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД – ЛОВЕЧ“

 

Информация за преписката в АОП

1. Заповед № 21 от 22.01.2020 - дата на публикуване 23.01.2020

2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 23.01.2020

3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 23.01.2020

4. Документация към обява - дата на публикуване 23.01.2020

5. Разяснение изх.№ 14 от 28.01.2020дата на  публикуване 28.01.2020

6. Разяснение изх.№ 17 от 29.01.2020дата на  публикуване 29.01.2020

7. Протокол на комсията съгласно заповед № 72 от 05.02.2020 – дата на  публикуване 18.03.2020

8. Събиране на оферти с обява нова - Договор ВЕНИ ПЛАСТ ЕООД – дата на  публикуване 15.04.2020


ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9092056 / 02.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява - „Отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на МБАЛ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД – ЛОВЕЧ“

 

Информация за преписката в АОП

1. Заповед № 395 от 02.09.2019г - дата на публикуване 02.09.2019

2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - дата на публикуване 02.09.2019

3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 02.09.2019

4. Документация - дата на публикуване 02.09.2019

5. Съобщение на осн.чл.58, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 25.09.2019

6. Протокол 1 - дата на публикуване 01.10.2019

7. Решение № 27  от 01.10.2019 - дата на публикуване 01.10.2019

8. Утвърден Протокол № 2 - дата на публикуване 01.10.2019

9. Събиране на оферти с обява ID 9092056 - Договор - дата на публикуване 06.11.2019


ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9079024 / 30.07.2018 г.

Събиране на оферти с обява  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течен кислород за медицински нужди с чистота 99.5% по БДС, за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки”

Информация за преписката в АОП /линк към обявата в АОП/

Заповед № 579 от 30.07.2018 - дата на публикуване 30.07.2018 г.

Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 30.07.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 30.07.2018 г.

Титулна страница образци - дата на публикуване 30.07.2018 г.

Образци - дата на публикуване 30.07.2018 г.

Информация по чл.188, ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 10.08.2018 г.

Kислород Протокол - дата на публикуване 16.08.2018 г.

Заповед 627 от 17.08.2018 - дата на публикуване 17.08.2018 г.

Обява 9079024-Договор - дата на публикуване 05.09.2018 г.

 


ПРОЦЕДУРА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА № 9057825 / 26.10.2016 г.

Избор на втора обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч".

ЗАПОВЕД: дата на публикуване 26.10.2016 г.

ОБЯВА: дата на публикуване 26.10.2016 г.

ТИТУЛНА СТРАНИЦА: дата на публикуване 26.10.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ: дата на публикуване 26.10.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП: дата на публикуване 26.10.2016 г.

ОТГОВОР № 307 ОТ 27.10.2016 г.: дата на публикуване 27.10.2016 г.

Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти: дата на публикуване 11.11.2016 г.

ПИСМО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ: дата на публикуване 11.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ СЪГЛАСНО ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ППЗОП: дата на публикуване 16.11.2016


 

 


 

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ